Khuyến mãi nhân dịp Tết, Napre.VN thay đổi chiết khấu tốt hơn cho cả bắn tiền 3 mạng và nạp thẻ trả trước trả sau, internet, nạp Game SMS 9029

Toàn yêu cầu nạp cước của tất cả thành viên

STT Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time
1 136235 0379798*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2034 1 Đang ưu tiên 2020-02-19 06:11:58
2 136234 0913464*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 3464 0 2020-02-19 06:11:56
3 136228 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:57:39
4 136227 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:56:09
5 136226 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:54:30
6 136225 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:53:16
7 136224 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:52:25
8 136223 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:51:43
9 136222 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:51:01
10 136221 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:49:43
11 136220 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:48:32
12 136219 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:47:16
13 136218 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:46:26
14 136217 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:44:27
15 136216 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:43:21
16 136215 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:42:22
17 136214 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 720316 2020-02-18 23:41:32
18 136213 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:40:08
19 136212 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:38:33
20 136211 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:37:24
21 136210 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:36:16
22 136209 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:34:31
23 136208 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:32:58
24 136207 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:31:57
25 136206 a076_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:31:03
26 136205 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:30:18
27 136204 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:29:13
28 136203 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:26:40
29 136202 a076_99*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:24:20
30 136201 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
0 đ id 3818 1 Đang ưu tiên 2020-02-18 23:21:47
31 136200 0968599*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 720271 2020-02-18 23:20:25
32 136189 a076_gm*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:52:49
33 136188 a076_gm*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:52:24
34 136187 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:51:57
35 136186 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:51:26
36 136185 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:51:04
37 136184 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:50:43
38 136183 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:50:19
39 136182 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:49:53
40 136181 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:49:16
41 136180 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:48:53
42 136179 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:48:14
43 136178 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:47:55
44 136177 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:47:31
45 136176 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:47:06
46 136175 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:46:27
47 136174 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:45:52
48 136173 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:45:32
49 136172 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:45:15
50 136171 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:44:56
51 136170 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:44:38
52 136169 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:44:18
53 136168 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:43:57
54 136167 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:43:34
55 136166 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:43:05
56 136165 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:42:34
57 136164 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:42:02
58 136163 a076_ft*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:41:35
59 136162 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:40:51
60 136161 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:40:07
61 136160 0972420*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3979 0 2020-02-18 22:39:48
62 136159 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:39:26
63 136158 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 22:38:52
64 136146 0359115*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3341 0 2020-02-18 22:04:39
65 136115 0356900*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 719587 2020-02-18 21:16:55
66 136100 0387607*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1330 0 2020-02-18 21:09:18
67 136097 2462605*** 270,000 đ Homephone
Min MG: 50,000
0 đ id 3084 0 2020-02-18 20:59:22
68 136068 0365417*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1040 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 20:53:39
69 136054 0979757*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1044 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 20:35:20
70 136043 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 0 2020-02-18 20:25:31
71 136033 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 719311 2020-02-18 20:18:35
72 136013 0394029*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 4001 0 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 719225 2020-02-18 20:02:22
73 136009 0979908*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 719215 2020-02-18 19:59:28
74 136007 0976930*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 3840 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 19:54:08
75 135992 0988994*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3279 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 19:47:24
76 135991 0976930*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 3840 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 19:44:54
77 135989 0865042*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3709 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 719130 2020-02-18 19:40:32
78 135980 0988225*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 3591 0 2020-02-18 19:36:25
79 135975 0988994*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
0 đ id 3279 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 19:33:43
80 135970 0982919*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 719077 2020-02-18 19:29:52
81 135952 0348122*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2482 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 719037 2020-02-18 19:20:03
82 135927 ‭0973*** 180,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 2197 2 Nạp không thành công 2020-02-18 18:56:42
83 135891 0988363*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
500,000 đ id 1024 1 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 718747 2020-02-18 18:27:41
84 135865 0392661*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3634 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 718653 2020-02-18 18:05:58
85 135862 k077_37*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3355 0 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 718627 2020-02-18 18:01:42
86 135859 k077_37*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3355 0 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 718622 2020-02-18 17:59:43
87 135857 k077_ft*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3355 0 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 718607 2020-02-18 17:54:34
88 135853 k077_37*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 20,000
50,000 đ id 3355 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 718596 2020-02-18 17:52:10
89 135849 0399285*** 70,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3840 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 17:48:08
90 135846 0399285*** 70,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3840 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 17:45:49
91 135842 0399285*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3840 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 17:43:12
92 135841 0938087*** 300,000 đ Trả trước
Min MG: 300,000
0 đ id 3634 0 Nạp không thành công 2020-02-18 17:42:26
93 135838 0399285*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3591 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 17:36:53
94 135837 0988513*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 3176 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 17:36:39
95 135836 0399285*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3591 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 17:35:47
96 135816 0333591*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 718419 2020-02-18 17:22:52
97 135813 0333591*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 718408 2020-02-18 17:22:01
98 135809 0983356*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 718399 2020-02-18 17:18:53
99 135785 0395269*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 717930 2020-02-18 16:57:46
100 135784 0395269*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 717929 2020-02-18 16:57:23
101 135782 0395269*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 16:56:32
102 135766 0944059*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3292 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 717836 2020-02-18 16:43:19
103 135754 n038_gf*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
170,000 đ id 1013 1 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 717811 2020-02-18 16:36:51
104 135733 0342247*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 717628 2020-02-18 16:04:46
105 135725 0983368*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 717619 2020-02-18 16:02:45
106 135718 0986869*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3239 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 717552 2020-02-18 15:48:02
107 135715 0969641*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1040 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 717529 2020-02-18 15:43:43
108 135709 a076_gf*** 190,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
190,000 đ id 3818 1 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 717514 2020-02-18 15:41:19
109 135702 a076_gf*** 300,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 300,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 15:38:31
110 135701 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
0 đ id 3818 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 15:38:16
111 135685 0978336*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3239 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 717422 2020-02-18 15:24:21
112 135677 0982912*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 3084 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 717404 2020-02-18 15:19:53
113 135670 0974283*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3998 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 717398 2020-02-18 15:17:41
114 135669 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
180,000 đ id 3818 1 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 717392 2020-02-18 15:17:25
115 135657 0982912*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3084 1 Nạp không thành công 2020-02-18 15:12:41
116 135637 0976564*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1013 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 717302 2020-02-18 14:55:41
117 135624 0986518*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
170,000 đ id 1013 1 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 717265 2020-02-18 14:47:57
118 135623 0964394*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3931 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 717239 2020-02-18 14:44:56
119 135618 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 14:43:59
120 135616 0964394*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3931 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 717223 2020-02-18 14:43:28
121 135610 0977823*** 310,000 đ Trả sau
Min MG: 300,000
0 đ id 4010 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 14:40:21
122 135606 n038_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1013 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 717186 2020-02-18 14:38:24
123 135603 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 20,000
160,000 đ id 1013 1 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 717172 2020-02-18 14:37:00
124 135602 0364052*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 3591 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 14:36:33
125 135598 n038_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 20,000
170,000 đ id 1013 1 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 717161 2020-02-18 14:34:20
126 135597 0987260*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
110,000 đ id 1013 1 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 717158 2020-02-18 14:32:23
127 135596 0366228*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3591 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 717154 2020-02-18 14:30:10
128 135588 0325843*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
500,000 đ id 2605 1 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 717140 2020-02-18 14:26:10
129 135571 0365006*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1007 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 717099 2020-02-18 14:15:31
130 135543 q055_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
220,000 đ id 3988 1 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 717010 2020-02-18 13:51:25
131 135535 0397914*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
70,000 đ id 3840 0 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 716987 2020-02-18 13:40:04
132 135528 0358512*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2648 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 716980 2020-02-18 13:36:48
133 135527 0374458*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 13:36:05
134 135523 0369798*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 716937 2020-02-18 13:25:14
135 135501 0397775*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2482 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 716836 2020-02-18 12:53:40
136 135498 0965813*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 1044 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 716788 2020-02-18 12:46:56
137 135495 0347198*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 3131 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 716752 2020-02-18 12:37:35
138 135493 0345598*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3757 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 716743 2020-02-18 12:34:39
139 135491 0368148*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3104 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 716714 2020-02-18 12:27:32
140 135480 ‭0352*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2197 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 12:16:59
141 135475 0986844*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 716647 2020-02-18 12:12:41
142 135473 0372131*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 716645 2020-02-18 12:11:58
143 135471 ‭0352*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2197 1 Nạp không thành công 2020-02-18 12:10:02
144 135470 0384571*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3757 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 716631 2020-02-18 12:09:19
145 135466 ‭0345*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2197 1 Nạp không thành công 2020-02-18 12:07:35
146 135423 0383175*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2648 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 716476 2020-02-18 11:31:21
147 135422 0865314*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3711 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 716472 2020-02-18 11:30:48
148 135418 0963439*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 716462 2020-02-18 11:28:56
149 135378 0398523*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1477 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 10:56:09
150 135370 0398523*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
500,000 đ id 1477 4 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 716079 2020-02-18 10:50:55
151 135362 0966209*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 716047 2020-02-18 10:47:19
152 135361 0986888*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2482 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 716031 2020-02-18 10:43:48
153 135347 0869822*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
200,000 đ id 1008 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 715968 2020-02-18 10:30:59
154 135339 0355922*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1008 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 715958 2020-02-18 10:28:18
155 135328 0961550*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3104 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 10:19:33
156 135327 0862743*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3104 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 715880 2020-02-18 10:18:37
157 135324 0973267*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3335 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 715857 2020-02-18 10:16:12
158 135302 0377031*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 715756 2020-02-18 10:01:01
159 135301 0354937*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 715750 2020-02-18 10:00:27
160 135300 0869551*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3711 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 715747 2020-02-18 09:59:50
161 135299 0375779*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 715733 2020-02-18 09:58:28
162 135275 0342542*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2482 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 715592 2020-02-18 09:39:33
163 135271 0978939*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 1672 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 715585 2020-02-18 09:37:56
164 135267 0868812*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
100,000 đ id 4010 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 715558 2020-02-18 09:32:37
165 135252 0966378*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 3812 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 715455 2020-02-18 09:23:24
166 135247 0342542*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 715420 2020-02-18 09:18:14
167 135212 ‭0352*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2197 1 Nạp không thành công 2020-02-18 09:00:08
168 135209 ‭0352*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2197 2 Nạp không thành công 2020-02-18 08:56:02
169 135208 0358943*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 4010 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 08:55:46
170 135207 0373846*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2648 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 715311 2020-02-18 08:55:42
171 135205 0974109*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 715304 2020-02-18 08:54:39
172 135204 0382410*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2648 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 715305 2020-02-18 08:54:36
173 135201 0963188*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2648 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 715298 2020-02-18 08:53:14
174 135200 0344797*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 715283 2020-02-18 08:50:24
175 135199 0397904*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2648 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 715282 2020-02-18 08:50:12
176 135174 0327244*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1015 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 08:36:09
177 135169 0355429*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1007 0 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 715079 2020-02-18 08:30:29
178 135167 0985418*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 715077 2020-02-18 08:29:36
179 135166 0964027*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1330 0 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 715075 2020-02-18 08:29:29
180 135163 0974109*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1007 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 08:22:39
181 135150 0386337*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1586 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 714938 2020-02-18 08:07:04
182 135134 0987675*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1044 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 714928 2020-02-18 08:01:29
183 135123 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 714888 2020-02-18 07:51:23
184 135122 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 714886 2020-02-18 07:50:45
185 135120 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 714879 2020-02-18 07:48:50
186 135119 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 714874 2020-02-18 07:47:29
187 135117 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 714873 2020-02-18 07:46:18
188 135116 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
0 đ id 3818 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-18 07:45:34
189 135115 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 714867 2020-02-18 07:44:59
190 135114 0973802*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1451 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 714862 2020-02-18 07:43:26
191 135100 0353228*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3104 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 714836 2020-02-18 07:31:37
192 135080 0368711*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3131 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 714796 2020-02-18 07:13:20
193 135068 0376225*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 714776 2020-02-18 06:55:59
194 135048 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 714750 2020-02-18 06:11:50
195 135037 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-17 23:21:10
196 135036 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-17 23:20:45
197 135028 a076_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 714195 2020-02-17 22:42:18
198 135027 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 714192 2020-02-17 22:41:48
199 135026 a076_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 714186 2020-02-17 22:39:58
200 135025 a076_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 714184 2020-02-17 22:39:05
201 135017 9786668*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 713919 2020-02-17 22:12:15
202 135011 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 713865 2020-02-17 22:07:01
203 135000 0866682*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3812 0 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 713721 2020-02-17 21:50:53
204 134999 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713671 2020-02-17 21:44:47
205 134998 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713655 2020-02-17 21:42:42
206 134995 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713641 2020-02-17 21:40:47
207 134994 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713631 2020-02-17 21:39:26
208 134993 0357741*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3749 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 713630 2020-02-17 21:39:25
209 134991 k077_gf*** 30,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3355 0 Đã nạp thêm 20,000 đ cho hóa đơn số 713624 2020-02-17 21:38:53
210 134990 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713616 2020-02-17 21:37:48
211 134988 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713587 2020-02-17 21:35:15
212 134987 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713566 2020-02-17 21:33:02
213 134986 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713546 2020-02-17 21:31:44
214 134985 0355320*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3355 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-17 21:31:34
215 134984 0355320*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 3355 0 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 713543 2020-02-17 21:31:30
216 134983 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713541 2020-02-17 21:31:05
217 134981 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713534 2020-02-17 21:29:41
218 134980 0364859*** 130,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
130,000 đ id 3355 0 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 713528 2020-02-17 21:28:48
219 134979 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 713524 2020-02-17 21:28:23
220 134978 k077_37*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 20,000
50,000 đ id 3355 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 713518 2020-02-17 21:27:09
221 134977 a076_36*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 713512 2020-02-17 21:26:15
222 134973 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 713493 2020-02-17 21:24:30
223 134966 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 713483 2020-02-17 21:23:20
224 134965 0374139*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3389 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713480 2020-02-17 21:23:05
225 134963 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 713469 2020-02-17 21:21:55
226 134962 0866682*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3812 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-17 21:21:30
227 134961 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 713446 2020-02-17 21:18:43
228 134960 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 713434 2020-02-17 21:17:55
229 134959 0987340*** 140,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
140,000 đ id 3355 0 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 713426 2020-02-17 21:16:47
230 134958 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 713419 2020-02-17 21:15:41
231 134957 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 713409 2020-02-17 21:14:38
232 134956 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 713400 2020-02-17 21:12:51
233 134941 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 713308 2020-02-17 20:54:14
234 134938 0981125*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1015 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 713279 2020-02-17 20:47:49
235 134937 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 713268 2020-02-17 20:45:36
236 134936 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 713264 2020-02-17 20:44:51
237 134932 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
0 đ id 3818 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-17 20:42:56
238 134931 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713253 2020-02-17 20:42:53
239 134930 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713251 2020-02-17 20:42:31
240 134928 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-17 20:42:00
241 134926 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
0 đ id 3818 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-17 20:41:54
242 134925 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713247 2020-02-17 20:41:47
243 134924 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713242 2020-02-17 20:40:56
244 134923 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
0 đ id 3818 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-17 20:40:52
245 134920 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713235 2020-02-17 20:39:54
246 134918 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
0 đ id 3818 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-17 20:39:31
247 134917 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 713231 2020-02-17 20:39:12
248 134916 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713224 2020-02-17 20:38:31
249 134915 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
0 đ id 3818 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-17 20:38:24
250 134914 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713216 2020-02-17 20:37:38
251 134910 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713210 2020-02-17 20:36:48
252 134908 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713205 2020-02-17 20:36:26
253 134907 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713200 2020-02-17 20:35:53
254 134906 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713198 2020-02-17 20:35:20
255 134905 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 713191 2020-02-17 20:34:15
256 134901 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713167 2020-02-17 20:32:16
257 134899 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713164 2020-02-17 20:31:40
258 134898 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713160 2020-02-17 20:30:54
259 134897 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713159 2020-02-17 20:30:23
260 134896 a076_gf*** 300,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 300,000
0 đ id 3887 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-17 20:29:42
261 134894 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713148 2020-02-17 20:28:39
262 134890 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713146 2020-02-17 20:28:12
263 134889 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713139 2020-02-17 20:27:40
264 134887 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 713136 2020-02-17 20:27:07
265 134886 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713132 2020-02-17 20:26:19
266 134882 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713126 2020-02-17 20:25:44
267 134880 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 713120 2020-02-17 20:25:15
268 134879 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713112 2020-02-17 20:24:37
269 134875 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713102 2020-02-17 20:23:37
270 134874 k077_gf*** 40,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 20,000
30,000 đ id 3355 0 Đã nạp thêm 30,000 đ cho hóa đơn số 713096 2020-02-17 20:23:21
271 134873 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713094 2020-02-17 20:23:09
272 134872 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713093 2020-02-17 20:22:39
273 134867 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713087 2020-02-17 20:21:33
274 134866 k077_ft*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 20,000
70,000 đ id 3355 0 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 713086 2020-02-17 20:21:08
275 134860 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713082 2020-02-17 20:20:31
276 134859 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713079 2020-02-17 20:20:00
277 134858 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713076 2020-02-17 20:19:17
278 134856 a076_ft*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713067 2020-02-17 20:16:44
279 134852 a076_ft*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 713064 2020-02-17 20:15:48
280 134845 a076_ft*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713057 2020-02-17 20:14:54
281 134844 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713050 2020-02-17 20:14:08
282 134838 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3887 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713048 2020-02-17 20:13:21
283 134827 0985760*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3131 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 713017 2020-02-17 20:05:16
284 134811 0866099*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 1015 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 712952 2020-02-17 19:55:41
285 134809 0328381*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2648 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 712934 2020-02-17 19:52:04
286 134803 0987701*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3307 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 712875 2020-02-17 19:43:31
287 134800 0978152*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
190,000 đ id 3814 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-17 19:36:39
288 134779 0977866*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
500,000 đ id 3355 1 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 712498 2020-02-17 19:01:48
289 134777 0979474*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 2482 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 712476 2020-02-17 18:57:28
290 134768 0383131*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3668 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 712452 2020-02-17 18:53:11
291 134749 0399641*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3467 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 712353 2020-02-17 18:31:49
292 134743 0866103*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2391 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 712331 2020-02-17 18:24:49
293 134720 0385611*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2906 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 712214 2020-02-17 17:59:57
294 134692 0865468*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3307 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 712004 2020-02-17 17:31:37
295 134649 0977588*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 711724 2020-02-17 17:00:43
296 134646 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 711659 2020-02-17 16:51:23
297 134643 0367116*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 711634 2020-02-17 16:47:38
298 134637 0377055*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
200,000 đ id 3084 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 711597 2020-02-17 16:41:37
299 134567 0982248*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3814 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 711103 2020-02-17 15:48:56
300 134559 0328538*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2482 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 711056 2020-02-17 15:44:28
301 134510 0399084*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-17 15:04:27
302 134494 0986723*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3239 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 710782 2020-02-17 14:46:34
303 134493 0354746*** 300,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
300,000 đ id 3357 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 710781 2020-02-17 14:46:10
304 134456 0352372*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 2906 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 710588 2020-02-17 14:01:17
305 134454 0382990*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2482 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 710577 2020-02-17 13:59:04
306 134447 0382990*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2482 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 710551 2020-02-17 13:51:51
307 134440 0962414*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1094 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 710502 2020-02-17 13:42:36
308 134432 0329282*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3744 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 710424 2020-02-17 13:33:07
309 134414 0987270*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 710284 2020-02-17 13:08:35
310 134411 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 20,000
210,000 đ id 1388 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-17 13:01:23
311 134409 t008_gm*** 310,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 20,000
440,000 đ id 1388 0 Đã nạp đủ tiền 440,000 đ cho hóa đơn số 710239 2020-02-17 12:59:15
312 134396 0975340*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 2906 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 710166 2020-02-17 12:37:09
313 134388 0399561*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3224 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 710135 2020-02-17 12:25:39
314 134375 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 710094 2020-02-17 12:09:46
315 134374 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 710091 2020-02-17 12:08:55
316 134373 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 710087 2020-02-17 12:08:08
317 134364 0352222*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 710026 2020-02-17 11:58:19
318 134343 0866691*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 709988 2020-02-17 11:51:04
319 134321 0971306*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1015 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 709868 2020-02-17 11:31:59
320 134320 0988079*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 1398 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 709861 2020-02-17 11:30:18
321 134319 0367187*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2605 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 709853 2020-02-17 11:28:27
322 134299 0979839*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 1833 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-02-17 11:09:05
323 134296 0388142*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 2970 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 709710 2020-02-17 11:07:37
324 134293 0976932*** 220,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
220,000 đ id 3757 1 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 709684 2020-02-17 11:02:01
325 134268 0392160*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2648 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 709533 2020-02-17 10:41:09