Tạm thời chỉ mở sms game và bắn tiền 136, các dịch vụ còn lại sẽ sớm mở.


Đăng nhập